Velkoobjemový kontejner na návsi 8.-9.5.2021
Podrobnosti k přistavení kontejneru v příloze.

Seznam sčítacích obvodů v obci 2021
V příloze nalezente seznam sčítacích obvodů (39007028) v obci Svrabov včetně jména, příjmení a čísla průkazu sčítacího komisaře, který bude v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat.

COVID 19 - Formuláře prokazující důvod cesty
V přílohách naleznete formuláře prokazující důvod cesty v souvislosti s novými vládními opatřeními platnými od 1.3.2021 včetně otázek a odpovědí.

Informace ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
V příloze naleznete potřebné informace ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Výroční zpráva za rok 2020

OMBUDSMAN DĚTEM
v příloze naleznete informační leták o působnosi veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým.

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ROKU 2021

VÝKAZY PLNĚNÍ ROZPOČTU 2021
V přílohách naleznete Výkazy plnění rozpočtu za rok 2021.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2020 - POŽÁRNÍ ŘÁD
V příloze naleznete obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, kterou se vydává požární řád obce Svrabov usnesením č. 50/2020 ze dne 22.12.2020.

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2021

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2022-2024
V příloze naleznete schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024. Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen usnesením číslo 49/2020 dne 22.12.2020.

SCHÁLENÝ ROZPOČET 2021 - ZÁVAZNÉ UKAZATELE
V příloze naleznete schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2021. Rozpočet byl schválen usnesením č. 48/2020 dne 22.12.2020

Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2019

Schválený Závěrečný účet 2019 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

OOP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ ODCHYLNÁ OD LESNÍHO ZÁKONA
MZ jako ústřední orgán státní správy lesů tímto vydává podle § 51a lesního zákona OOP, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení ! 29 ods. 1, § 31 ods. 6, § 32 ods. 1 a § 33 odst. 1 a3 lesního zákona.

Evidence dobrovolníků - COVID-19
Na uvedeném odkaze se je možné přihlásit jako dobrovolník v oblasti zdravotnických služeb (pokud nejste zaměstnáni ve zdravotnictví) a ostatních činnostech (např. nákup pro seniory,balení potravin aj.).

Opatření vlády ke koronaviru
V přílohách naleznete informace o opatřeních a nařízeních vlády ke koronaviru COVID-2019.

Výkazy plnění rozpočtu 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Rozpočtová opatření roku 2020

Obecně závazná vyhláška obce Svrabov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Plán rozvoje sportu obce Svrabov na roky 2018-2025

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v roce 2018

Informace o zpracování osobních údajů

Výběrové řízení-Oprava místní komunikace k drážnímu domku

Výroční zpráva za rok 2017

Občanská poradna Tábor

Informace o hospodaření obce Svrabov
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Svrabov na svých internetových stránkách, v sekci Rozpočet, vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření obce Svrabov. Jedná se o: - Rozpočet obce Svrabov - Střednědobý výhled rozpočtu obce Svrabov - Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Svrabov - Úpravy rozpočtu obce Svrabov - Závěrečný účet obce Svrabov Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě ve Svrabově v úředních hodinách.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017
V přílohách najdete zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov v roce 2017.